เกี่ยวกับเรา 

คติประจำคริสตจักร
เราจะเป็นเรือนเพาะชำต้นกล้าฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตันหา
นิมิต
สมาชิกรู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก
พันธกิจ
สร้างสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ สร้างสาวกแท้ในคริสตจักร และร่วมเป็นหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ในเชียงใหม่สู่ประเทศไทย
ความเชื่อของเรา
เชื่อในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
  

"ข้าพเจ้าเชื่อวางใจพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ผู้ทรง   สร้างฟ้าสวรรค์และโลก ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปีลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จสู่แดนมรณาในวันที่สาม ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชนการอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน”

หลักข้อเชื่อของคริสตจักรต้นกล้ามหาพรเชียงใหม่

ซึ่งอยู่ภายใต้สภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย(ที.ซี.เอ็ม.เอ)

  1. เชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ให้มนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักในสามพระลักษณะคือ พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ฉธบ.4:35 , 6:4  มก.12:29 มธ.28:29 2คธ.13:14)

  2. เชื่อในการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นค่าไถ่ปลดเปลื้องบาปของคนทั้งหลาย  ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย  และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์  ( มก.10:45  1  ทธ.1:15 )

  3. เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่กลับใจบังเกิดใหม่  ( ยน.3:16  14:16   15:26  17:15 )

  4. เชื่อว่าการพิพากษาจะมีแก่ผู้ที่มิได้รับการปลดปลื้องบาปทางพระเยซูคริสต์ ( ยน.3:16-21 )

  5. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เชื่อให้รอด ผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์  ผู้ทรงรักษาโรคให้หาย  ผู้ที่จะเสด็จมาในอนาคต  (มธ.1:21  9:35   1 คธ.1:2  วว.22:20  1 ธส.4:16 )

  6. เชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ( 2 ทธ.3:15-17   2ปต.2:21 )

  7. เชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน  การอภัยโทษบาป  และการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์

อาจารย์ของเรา
Pai.jpg
อ. วันชัย วงศ์เลวี

อาจารย์

ติดต่อ

Bel and fam.jpg
อ.ไพศาล พงศ์ศรัทธา

อาจารย์

ติดต่อ

ผู้รับใช้คริสตจักร
Pang 1.jpg
Miow 1.jpg
ณัฐพร หลวงนา
ปรียานันต์ ปุตตาพัฒน์

ทีมผู้นำ

ติดต่อ

ทีมผู้นำ

ติดต่อ

Lee Song 1.jpg
ชานนท์ วงศ์นันทเจริญ

พนักงานประจำ

ติดต่อ