top of page

 เกี่ยวกับเรา 

คติประจำคริสตจักร
เราจะเป็นเรือนเพาะชำต้นกล้าฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตันหา
นิมิต
สมาชิกรู้จักพระเจ้าและทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก
พันธกิจ
สร้างสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ สร้างสาวกแท้ในคริสตจักร และร่วมเป็นหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ ในเชียงใหม่สู่ประเทศไทย
ความเชื่อของเรา
เชื่อในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
  

"ข้าพเจ้าเชื่อวางใจพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ผู้ทรง   สร้างฟ้าสวรรค์และโลก ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทิอัสปีลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จสู่แดนมรณาในวันที่สาม ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชนการอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน”

หลักข้อเชื่อของคริสตจักรต้นกล้ามหาพรเชียงใหม่

ซึ่งอยู่ภายใต้สภาคริสตจักรพระกิตติคุณแห่งประเทศไทย(ที.ซี.เอ็ม.เอ)

  1. เชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ให้มนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักในสามพระลักษณะคือ พระบิดา  พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ฉธบ.4:35 , 6:4  มก.12:29 มธ.28:29 2คธ.13:14)

  2. เชื่อในการเสียสละของพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นค่าไถ่ปลดเปลื้องบาปของคนทั้งหลาย  ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย  และทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์  ( มก.10:45  1  ทธ.1:15 )

  3. เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่กลับใจบังเกิดใหม่  ( ยน.3:16  14:16   15:26  17:15 )

  4. เชื่อว่าการพิพากษาจะมีแก่ผู้ที่มิได้รับการปลดปลื้องบาปทางพระเยซูคริสต์ ( ยน.3:16-21 )

  5. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้เชื่อให้รอด ผู้ทรงชำระให้บริสุทธิ์  ผู้ทรงรักษาโรคให้หาย  ผู้ที่จะเสด็จมาในอนาคต  (มธ.1:21  9:35   1 คธ.1:2  วว.22:20  1 ธส.4:16 )

  6. เชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ( 2 ทธ.3:15-17   2ปต.2:21 )

  7. เชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมมิกชน  การอภัยโทษบาป  และการที่กายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์

ศิษยาภิบาลของเรา
 
Pai.jpg
อ. วันชัย วงศ์เลวี
bottom of page