top of page
Sprout Up.gif

คริสตจักรต้นกล้า

มหาพรเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่

เราจะเป็นเรือนเพาะชำต้นกล้าฝ่ายวิญญาณ

ข้อพระคัมภีร์ประจำปี 2023

พระองค์นี้แหละที่เราประกาศอยู่โดยการเตือนสติและสั่งสอนทุกคนด้วยสรรพปัญญา เพื่อว่าเราจะถวายทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระคริสต์ เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทำกิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมาย

โคโลสี 1:28-29

 
  • Facebook - Black Circle
bottom of page