Sprout Up.gif

คริสตจักรต้นกล้า

มหาพรเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่

เราจะเป็นเรือนเพาะชำต้นกล้าฝ่ายวิญญาณ

ข้อพระคัมภีร์ 2022

หากประชากรของเราซึ่งเรียกชื่อตามนามของเราจะถ่อมใจลงและอธิษฐานแสวงหาหน้าของเรา และหันกลับจากวิถีอันชั่วร้ายของเขา เมื่อนั้นเราจะรับฟังเขาจากฟ้าสวรรค์ จะอภัยบาปของเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย

2 พงศาวดาร 7:14

  • Facebook - Black Circle