top of page
Sprout Up.gif

คริสตจักรต้นกล้า

มหาพรเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่

เราจะเป็นเรือนเพาะชำต้นกล้าฝ่ายวิญญาณ

ข้อพระคัมภีร์ประจำปี 2023

ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า

1 เปโตร 4:8-10

 
  • Facebook - Black Circle
bottom of page